Year 1994 – K100 Tie Guan Yin

RM 385.00 含税

Tea: K100 TieGuanYin
Origin: Fujian
Year: 1993

Can choose an option

RM 28 (8g with small tea can)
RM 385 (150g with tea can)


有货